Zásady ochrany osobních údajů

Tímto Vás informujeme o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a
zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby.
Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost CZECH SURF, s. r. o., sídlem Buchlovská 9, Velehrad, 687 06, IČ: 03095444, DIČ: CZ03095444, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83504.

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl/a a to v souvislosti s uzavřením
smluvního vztahu s naší stranou, nebo které jsme shromáždili jinak a zpracováváme je v souladu s platnými
právními předpisy či k plnění zákonných povinností.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášky na webových stránkách, registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Vaší osoby
(jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu)
• údaje umožňující kontakt s Vámi (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa)

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• plnění smluvního vztahu
• plnění zákonných povinností z naší strany
• archivnictví vedené na základě zákona
• rozvoj obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb
• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí přímo CZECH SURF, s. r. o. Zpracování je prováděno v našem sídle a v naší
pobočce našimi pověřenými zaměstnanci. Přístup k osobním údajům mají dva zpracovatelé – poskytovatel
IT služeb a účetní firma, kteří rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR. Ke zpracování dochází
prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě
za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření,
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí
a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

7. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je na dobu neurčitou, případně do ukončení činnosti správce. Máte právo
kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, dále můžete požádat o přístup ke svým
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování. Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu
pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že my jako správce při zpracování osobních údajů postupujeme
v rozporu s Nařízením.
Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím
emailu na crew@surf-trip.cz .